Students Save 30%! Learn & create with unlimited courses & creative assets Students Save 30%! Save Now
Advertisement
  1. Preview google sheet plan

    Како да создадете проектен план за кој може да се изводливо Користејќи табеларна табела на Google