1. Business
 2. Templates
 3. Business Card

Cách tạo một danh thiếp hiện đại sử dụng Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 14 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Danh thiếp được cho là công cụ kết nối mạnh mẽ nhất trong túi của bạn. Đó là ấn tượng đầu tiên đại diện về bạn và doanh nghiệp của bạn. Mặc dù, chúng ta đang trong thời đại kỹ thuật số, thời mà mạng xã hội chiếm ưu thế, nhưng danh thiếp vẫn còn là một hình thức kết nối thực sự giữa bạn và đồng nghiệp của bạn, nơi mà mạng xã hội không thể có.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng Adobe Photoshop CS6 để hướng dẫn bạn từng bước cách tạo danh thiếp chuyên chuyên, bằng cách sử dụng các hình dạng cơ bản, hình dạng tùy chỉnh, định dạng văn bản đơn giản và sắp xếp vị trí hợp lý.

Với danh thiếp này, nó là một phần 4 trong một Business Card Bundle từ portfolio của tôi trên GraphicRiver. Đừng ngần ngại hãy kiểm tra bộ sưu tập danh thiếp của tôi để lấy ý tưởng và cảm ứng.

4 in 1 Modern Business Card Bundle4 in 1 Modern Business Card Bundle4 in 1 Modern Business Card Bundle

Nguyên liệu

Để bắt đầu, tải và cài đặt những tài nguyên sau:

1. Cách Install hoặc Load Custom Shapes trên Photoshop

Đi tới Edit > Presets và chọn Preset Manager. Trong trình đơn thả xuống Preset Type, chọn Custom Shapes và nhấn Load. Bây giờ tìm đếm tập tin chưa giải nén và chọn Tutorial-Shapes.csh. NhấnLoad và hoàn thành.

Install photoshop custom shapesInstall photoshop custom shapesInstall photoshop custom shapes

2. Cách thiết lập một tài liệu mới cho danh thiếp

Đi tới File > New và nhấp các thông số sau:

 • Name: Business-Card-Front
 • Width: 3.25 Inches
 • Height: 1.75 Inches
 • Resolution 300 Pixels/Inch
 • Color Mode: CMYK Color 8bit
 • Background Contents: White

Bây giờ nhấn OK để tạo tài liệu.

Setup and create new document Setup and create new document Setup and create new document

3. Cách tạo Safe, Trim và Boundary Guideline cho danh thiếp

Bước 1

Trước khi chúng ta bắt đầu, đảm bảo các tùy chọn đã được kích hoạt. Nếu có một dấu kiểm bên cạnh tùy chọn thì nó đã được kích hoạt và bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo.

Nhấn Control-R hoặc đi tới View > Rulers để hiện thanh thước Rulers. Tiếp theo đi tới View và đánh dấu Snap. Cuối cùng đi tới View > Snap To và đánh dấu Guides, Layers và Document Bounds.

Set guideline optionsSet guideline optionsSet guideline options

Bước 2

Hãy bắt đầu với Safe Area, trong đó gồm tất cả các hình ảnh quan trọng và văn bản nên giữ lại. Đơn giản chỉ cần click vào Ruler và Drag vào bốn mặt của tài liệu. Nó nên dính vào vị trí dễ dàng.

Create safe area guidelinesCreate safe area guidelinesCreate safe area guidelines

Bước 3

Bây giờ, hãy tạo canvas size kích thước 3.5 x 2 inch. Đi tới Image > Canvas Size và thiết lập Width: 3.5 inches với Height: 2 inches. Nhấn OK.

Increase canvas size to 35x2 inchesIncrease canvas size to 35x2 inchesIncrease canvas size to 35x2 inches

Bước 4

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo đường dẫn Trim. Bất kỳ những phần thừa của hướng dẫn sẽ bị loại bỏ sau khi in. Bây giờ click vào Ruler kéo đường dẫn tới bốn mặt của tài liệu.

Create trim guidelinesCreate trim guidelinesCreate trim guidelines

Bước 5

Tăng canvas size lần cuối. Đi tới Image > Canvas Size và thiết lập Width: 3.75 inches với Height: 2.25 inches. Nhấn OK 

Increase canvas size to 375 x 225 inchesIncrease canvas size to 375 x 225 inchesIncrease canvas size to 375 x 225 inches

Bước 6

Tạo đường dẫn Boundary. Mặc dù không cần thiết như việc tạo ra đường dẫn này giúp khi canh chỉnh góc các đối tượng. Đơn giản chỉ cần click vào Ruler kéo đường dẫn vào bốn mặt của tài liệu.

Create boundary guidelinesCreate boundary guidelinesCreate boundary guidelines

Bước 7

Bây giờ đã hoàn thành, làm tiếp tục và khóa các đường dẫn ở những vị trí hiện tại. Đi tới View và đánh dấu Lock Guides

Lock guidesLock guidesLock guides

4. Cách tạo Background cho địa chỉ

Bước 1

Chọn Rounded Rectangle Tool từ Toolbar và click bất kỳ vào canvas. Thiết lập Width: 820 px, Height: 80 px, Radius: 15 px và nhấn OK.

Create rounded rectangle shapeCreate rounded rectangle shapeCreate rounded rectangle shape

Bước 2

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer này là Address Bg và ấn Enter.

Rename layer to Address BgRename layer to Address BgRename layer to Address Bg

Bước 3

Double-click vào Layer Thumbnail. Nhập C:0 M:20 Y:80 K:0 và nhấn OK.

Set Address Bg colorSet Address Bg colorSet Address Bg color

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path và thiết lập Horizontal Skew thành H: -20. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set horizontal skewSet horizontal skewSet horizontal skew

Bước 5

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position thành X: 337 px và Vertical Position thành Y: 540 px. nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set shape positionSet shape positionSet shape position

Bước 6

Chọn công cụ Rectangle Tool (U). Bấm Path Operations và chọn Subtract Front Shape. Bây giờ vẽ một hình chữ nhật, chồng lên hình dư như minh hoạ trong hình dưới đây.

Trim shapeTrim shapeTrim shape

Bước 7

Để hoàn tất đường trim, nhấn Path Operations và chọn Merge Shape Components.

Merge shape componentsMerge shape componentsMerge shape components

5. Cách tạo Background cho Tagline

Bước 1

Chọn Address Bg từ bảng Layers. Đi tới Layer > Duplicate Layer và đặt tên layer này là Tagline Bg. Nhấn OK.

Duplicate layer to create Tagline BgDuplicate layer to create Tagline BgDuplicate layer to create Tagline Bg

Bước 2

Double-click vào Layer Thumbnail. Nhập C:0 M:0 Y:0 K:95 và nhấn OK.

Set Tagline Bg colorSet Tagline Bg colorSet Tagline Bg color

Bước 3

Bây giờ hãy xoay Rotate layer này. Đi tới Edit > Transform Path > Rotate 180 Degrees.

Rotate layer 180 degreesRotate layer 180 degreesRotate layer 180 degrees

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position thành X: 1126.5 px và Vertical Position thành Y: 540 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set tagline bg positionSet tagline bg positionSet tagline bg position

Bước 5

Chọn công cụ Rectangle Tool (U) và sau đó hãy bấm Path Operations và chọn Subtract Front Shape. Vẽ một hình chữ nhật chồng lên phần hình thừa.

Trim tagline bg shapeTrim tagline bg shapeTrim tagline bg shape

Bước 6

Nhấn Path Operations và chọn Merge Shape Components.

Merge shape componentsMerge shape componentsMerge shape components

6. Cách tạo Rectangle Separator

Bước 1

Đi tới Layer > New > Group và đặt tên nhóm là Separator.

Create new separator groupCreate new separator groupCreate new separator group

Bước 2

Chọn Rectangle Tool (U) và click vị trí bất kỳ trên canvas. Thiết lập Width là 530 px và Height thành 8 px, và nhấn OK.

Draw rectangle shapeDraw rectangle shapeDraw rectangle shape

Bước 3

Double-click vào Layer Thumbnail và nhập C:0 M:0 Y:0 K:18. Nhấn OK.

Set shape colorSet shape colorSet shape color

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position là X: 370 px và Vertical Position thành Y: 286 px. Nhấn Enter 

Set shape positionSet shape positionSet shape position

Bước 5

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer này là Left và nhấn Enter.

Rename layer to leftRename layer to leftRename layer to left

Bước 6

Đi tới Layer > Duplicate Layer. Đặt tên layer này là Right và ấn OK.

Duplicate layer to rightDuplicate layer to rightDuplicate layer to right

Bước 7

Chọn công cụ Rectangle Tool (U). Thiết lập Width là W: 80 px và ấn Enter.

Resize rectangle shapeResize rectangle shapeResize rectangle shape

Bước 8

Double-click vào Layer Thumbnail. Nhập C:0 M:20 Y:80 K:0 và nhấn OK.

Set shape colorSet shape colorSet shape color

Bước 9

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 675 px và Vertical Position với Y: 286 px. Nhấn Enter 

Set shape positionSet shape positionSet shape position

7. Cách tạo Background cho biểu tượng liên hệ

Bước 1

Đi tới Layer > New > Group. Đặt tên nhóm này là Icons Bg and press OK.

Create new icons bg groupCreate new icons bg groupCreate new icons bg group

Bước 2

Chọn Ellipse Tool từ Toolbar và click vị trí bất kỳ trên canvas. Nhập Width: 35 px, Height: 35 px và nhấn OK.

Draw round shapeDraw round shapeDraw round shape

Bước 3

Double-click vào Layer Thumbnail. Nhập C:0 M:0 Y:0 K:95 và nhấn OK.

Set shape colorSet shape colorSet shape color

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 122.5 px và Vertical Position với Y: 541 px. Nhấn Enter 

Set shape positionSet shape positionSet shape position

Bước 5

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer này Address và nhấn Enter.

Rename layer to addressRename layer to addressRename layer to address

Bước 6

Đi tới Layer > Duplicate Layer. Đặt tên layer tên Website và nhấn OK.

Duplicate layer to websiteDuplicate layer to websiteDuplicate layer to website

Bước 7

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 122.5 px và Vertical Position với Y: 453 px. Nhấn Enter 

Set website positionSet website positionSet website position

Bước 8

Double-click vào Layer Thumbnail. Nhập C:0 M:20 Y:80 K:0 và nhấn OK.

Set website colorSet website colorSet website color

Bước 9

Đi tới Layer > Duplicate Layer. Đặt tên layer này Email và nhấn OK.

Duplicate layer to emailDuplicate layer to emailDuplicate layer to email

Bước 10

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 122.5 px và Vertical Position với Y: 408.5 px. Nhấn Enter 

Set email positionSet email positionSet email position

Bước 11

Đi tới Layer > Duplicate Layer. Đặt tên layer Phone và nhấn OK.

Duplicate layer to phoneDuplicate layer to phoneDuplicate layer to phone

Bước 12

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 122.5 px và Vertical Position với Y: 364.5 px. Nhấn Enter 

Set phone positionSet phone positionSet phone position

8. Cách tạo biểu tượng liên hệ sử dụng Custom Shapes

Bước 1

Bây giờ, chúng ta đã hoàn thành background biểu tượng, tiếp theo là tạo biểu tượng. Đi tới Layer > New > Group. Đặt tên nhóm Contact Icons và nhấn OK.

Create contact icons groupCreate contact icons groupCreate contact icons group

Bước 2

Bắt đầu bằng cách tạo biểu tượng địa chỉ. Chọn Custom Shape Tool từ Toolbar. Nhấn Custom Shape Picker và chọn Address Icon.

Select address custom shapeSelect address custom shapeSelect address custom shape

Bước 3

Click vị trí bất kỳ trên canvas. Đánh dấu Preserve Proportions, nhập Width: 16 px và nhấn OK.

Create address iconCreate address iconCreate address icon

Bước 4

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer này Address và nhấn Enter.

Rename layer to AddressRename layer to AddressRename layer to Address

Bước 5

Double-click vào Layer Thumbnail. Nhập C:0 M:0 Y:0 K:0 và nhấn OK.

Set address icon colorSet address icon colorSet address icon color

Bước 6

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 123 px và Vertical Position với Y: 540.5 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set address icon positionSet address icon positionSet address icon position

Bước 7

Bây giờ, chúng ta tiếp tục tạo biểu tượng trang web. Chọn Custom Shape Tool từ Toolbar. Nhấn Custom Shape Picker và chọn Website Icon.

Select website custom shapeSelect website custom shapeSelect website custom shape

Bước 8

Click vị trí bất kỳ trên canvas. Đánh dấu Preserve Proportions, nhập Width: 20 px và nhấn OK.

Create website iconCreate website iconCreate website icon

Bước 9

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer tên Website và nhấn Enter

Rename layer to websiteRename layer to websiteRename layer to website

Bước 10

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 123 px và Vertical Position với Y: 453 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set website icon positionSet website icon positionSet website icon position

Bước 11

Tạo biểu tượng email. Chọn Custom Shape Tool từ Toolbar. Nhấn Custom Shape Picker và chọn Email Icon.

Select email custom shapeSelect email custom shapeSelect email custom shape

Bước 12

Click vào vị trí bất kỳ canvas. Đánh dấu Preserve Proportions, nhập Width: 20 px, và nhấn OK.

Create email iconCreate email iconCreate email icon

Bước 13

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer là Email và nhấn OK.

Rename layer to emailRename layer to emailRename layer to email

Bước 14

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 123 px và Vertical Position với Y: 409 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set email icon positionSet email icon positionSet email icon position

Bước 15

Bây giờ hãy tạo biểu tượng điện thoại. Chọn công cụ Custom Shape Tool từ Toolbar. Nhấn Custom Shape Picker và chọn Phone Icon.

Select phone custom shapeSelect phone custom shapeSelect phone custom shape

Bước 16

Click vào vị trí bất kỳ trên canvas. Đánh dấu Preserve Proportions, nhập Width: 20 px, và nhấn OK.

Create phone iconCreate phone iconCreate phone icon

Bước 17

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer tên Phone và nhấn OK.

Rename layer to phoneRename layer to phoneRename layer to phone

Bước 18

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 123 px và Vertical Position với Y: 365 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set phone icon positionSet phone icon positionSet phone icon position

9. Tạo nhóm Background 

Bước 1

Trước tiên, chúng ta cần mở khóa Background layer, với biểu tượng khóa. Double-click vào Background Layer và đặt tên Background. Nhấn OK.

Unlock background layerUnlock background layerUnlock background layer

Bước 2

Đảm bảo Background Layer vừa mở khóa vẫn được chọn. Giữ phím Shift và click vào nhóm Contact Icons.

Select groups and layersSelect groups and layersSelect groups and layers

Bước 3

Bây giờ, tất cả các layer và các nhóm được chọn, đi tới Layer > New và chọn Group from Layers. Đặt tên nhóm này là Background và nhấn OK.

Create background groupCreate background groupCreate background group

Nền phía trước của danh thiếp đã xong.

Trước khi chúng ta chèn văn bản và logo, bên dưới là mẫu tham khảo.

Front background completeFront background completeFront background complete

10. Cách tạo Tagline cho Text Layer

Bước 1

Đảm bảo bảng Character và Paragraph đã được bật trước khi tiếp tục. Bỏ qua bước này và tiếp tục bước 2 nếu chúng được bật theo mặc định.

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) từ Toolbar và nhấn nút Character và Paragraph.

Enable character and paragraph panelEnable character and paragraph panelEnable character and paragraph panel

Bước 2

Chọn Right Align Layer trong bảng Paragraph. Trong bảng Character, thiết lập Font là Lato, Font Style thành Black, Font Size là 6 pt và Color thành C: 0 M:0 Y:0 K:0

Set character and paragraph stylesSet character and paragraph stylesSet character and paragraph styles

Bước 3

Bây giờ click vào hình Tagline Background và nhập VISUAL EYE CANDY vào text box. Nhấn Control-Enter.

Create tagline text layerCreate tagline text layerCreate tagline text layer

Bước 4

Bạn cần thay đổi màu sắc và style word VISUAL. Hãy bắt đầu bằng cách chọn từ đặc biệt. Đảm bảo công cụ Horizontal Type Tool (T) vẫn được chọn, vị trí con trỏ bên phải trên từ VISUAL và double-click để chọn.

Select textSelect textSelect text

Bước 5

Trong bảng Character, thiết lập Font Style là Regular và Color thành C:0 M:20 Y:80 K:0. Nhấn Control-Enter để áp dụng thay đổi.

Change text color and styleChange text color and styleChange text color and style

Bước 6

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 934 px và Vertical Position với Y: 541 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set tagline positionSet tagline positionSet tagline position

11. Cách tạo địa chỉ Text Layer

Bước 1

Đi tới Layer > New > Layer. Đặt tên layer Address và nhấn OK.

Create address layerCreate address layerCreate address layer

Bước 2

Trong bảng Paragraph, chọn Left align text. Trong bảng Character, thay đổi Font Style thành Bold Italic và thiết lập Color thành C:0 M:0 Y:0 K:95.

Set character and paragraph stylesSet character and paragraph stylesSet character and paragraph styles

Bước 3

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) và click vào hình Address Background. Gõ 777 Seventh Avenue New York NY 54321 vào text box và nhấn Control-Enter khi hoàn thành.

Create address text layerCreate address text layerCreate address text layer

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 373 px và Vertical Position với Y: 542 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set address positionSet address positionSet address position

12. Cách tạo Text Layer cho Phone, Email và Website 

Bước 1

Đi tới Layer > New > Layer. Đặt tên layer Phone/Email/Website và nhấn OK.

Create phone email and website layerCreate phone email and website layerCreate phone email and website layer

Bước 2

Trong bảng Character, thay đổi Font Style thành Regular và thiết lập Leading thành 10.5 pt.

Set character stylesSet character stylesSet character styles

Bước 3

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) và click vào vùng trống bên cạnh Contact Icons. Bây giờ gõ "000 1234 5678, madison@email.com" và "www.website.com", mỗi dòng riêng. Để thực hiện, nhấn Enter sau mỗi dòng tạo một dòng mới. Press Control-Enter 

Create phone email and website text layerCreate phone email and website text layerCreate phone email and website text layer

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 269 px và Vertical Position với Y: 409 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set phone email and website positionSet phone email and website positionSet phone email and website position

Bước 5

Giữ Control và Address và Phone/Email/Website layer. Đi tới Layer > New > Group from Layers và đặt tên nhóm Contact. Nhấn OK.

Create contact groupCreate contact groupCreate contact group

13. Tạo Text Layer cho tên và chức vụ công việc

Bước 1

Hãy bắt đầu với chức vụ. Đi tới Layer > New > Layer. Đặt tên layer Job Title và nhấn OK.

Create job title layerCreate job title layerCreate job title layer

Bước 2

Trong bảng Character, thiết lập Font Style sang Bold Italic, thiết lập Leading thành Auto và Color với C:0 M:20 Y:80 K:0, và nhấn OK.

Set character stylesSet character stylesSet character styles

Bước 3

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) và click vào vùng trống ở trên. Bây giờ nhập Graphic Designer vào text box và nhấn Control-Enter để xác nhận.

Create job title text layerCreate job title text layerCreate job title text layer

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 194 px và Vertical Position Y: 224 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set job title positionSet job title positionSet job title position

Bước 5

Hãy tạo tên layer. Đi tới Layer > New > Layer. Đặt tên layer Name và nhấn OK.

Create name layerCreate name layerCreate name layer

Bước 6

Trong bảng Character, thiết lập Font Style thành Light, Font Size là 10 pt, và Color với C:0 M:0 Y:0 K:95, và nhấn OK.

Set character stylesSet character stylesSet character styles

Bước 7

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) và click phía trên Job Title. Bây giờ nhập STEVE MADISON vào text box và nhấn Control-Enter.

Create name text layerCreate name text layerCreate name text layer

Bước 8

Hãy chỉ định một kiểu phông đậm cho STEVE. Vị trí con trỏ của bạn trên STEVE nhấp đúp vào để chọn. Trong bảng Character, thiết lập Font Style thành black và nhấn Control-Enter để xác nhận những thay đổi.

Select text and change character stylesSelect text and change character stylesSelect text and change character styles

Bước 9

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 268 px và Vertical Position với Y: 188px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set name positionSet name positionSet name position

Bước 10

Hãy sắp xếp các layer bằng Name và Job Title layer together. Giữ Control và chọn Name và Job Title layer. Đi tới Layer > New và chọn Group from Layers. Đặt tên nhóm Name & Job Title và nhấn OK.

Create name and job title groupCreate name and job title groupCreate name and job title group

14. Cách tạo Logo

Bước 1

Đi tới Layer > New > Group. Đặt tên nhóm là Logo và nhấn OK.

Create logo groupCreate logo groupCreate logo group

Bước 2

Trong bảng Paragraph, chọn Center Text. Trong bảng Character, thiết lập Font style thành Light, Font size là 6 ptLeading là 6.5 pt, và Color với C:0 M:0 Y:0 K:95, và nhấn OK.

Set character and paragraph stylesSet character and paragraph stylesSet character and paragraph styles

Bước 3

Chọn Horizontal Type Tool (T) và click vào vị trí bất kỳ trên canvas. Gõ CREATIVE INSPIRATIONS vào text box và nhấn Control-Enter 

Create company name text layerCreate company name text layerCreate company name text layer

Bước 4

Hãy thiết lập style khác cho từ CREATIVE. Vị trí con trỏ đặt ở trên CREATIVE và double-click để chọn. Trong bảng Character, thiết lập Font Style thành Black với Font Size thành 12 pt và nhấn Control-Enter 

Select text and change character stylesSelect text and change character stylesSelect text and change character styles

Bước 5

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 902 px và Vertical Position với Y: 306 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set company name positionSet company name positionSet company name position

Bước 6

Chọn Custom Shape Tool từ Toolbar. Nhấn Custom Shape Picker và chọn Logo Shape.

Select logo custom shapeSelect logo custom shapeSelect logo custom shape

Bước 7

Nhấp phải trên Company Name. Bây giờ đánh dấu Preserve Proportions và thiết lập Width: 110 px. Nhấn OK.

Create logo shapeCreate logo shapeCreate logo shape

Bước 8

Đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer Logo và nhấn ENTER.

Rename layer to logoRename layer to logoRename layer to logo

Bước 9

Double-click vào Layer Thumbnail. Thiết lập màu C:0 M:20 Y:80 K:0 và nhấn OK.

Set logo colorSet logo colorSet logo color

Bước 10

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 902 px và Vertical Position với Y: 210 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set logo positionSet logo positionSet logo position

15. Cách tạo nhóm chi tiết

Bước 1

Hãy chọn nhữn layer cần trong nhóm này. Trước tiên chọn texlayer VISUAL EYE CANDY. Bây giờ giữ Shift và chọn Logo group.

Select layers and groupsSelect layers and groupsSelect layers and groups

Bước 2

Bây giờ bạn đã chọn những layer và nhóm cần thiết, hãy đi tới Layer > New > Group from Layers. Đặt tên nhóm Details và nhấn OK.

Create details groupCreate details groupCreate details group

Tuyệt! Phần trước của danh thiếp đã hoàn thành.

Giờ quan trọng là lưu lại trước khi chuyển sang phần sau danh thiếp. Đi tới File > Save hoặc nhấn Control-S trên bàn phím.

Front part of business card completedFront part of business card completedFront part of business card completed
Phần sau danh thiếp hoàn thành.

16. Thiết lập phần sau danh thiếp

Bước 1

Chúng ta không tạo ra tài liệu mới vào lúc này. Thay vào đó, chúng ta sẽ nhân đôi phần trước để lưu thiết lập tài liệu một lần nữa. Đi tới Image > Duplicate. Đặt tên tài liệu Business-Card-Back và nhấn OK.

Duplicate front psdDuplicate front psdDuplicate front psd

Bước 2

Trong bảng Layers, click vào biểu tượng Triangle bên cạnh Details và Background lộ nội dung nhóm. Bây giờ giữ Control và chọn Groups và Layers:

 • Name & Job Title
 • Contact
 • Visual Eye Candy
 • Contact Icons
 • Icons Bg
 • Separator
Select layers and groupsSelect layers and groupsSelect layers and groups

Bước 3

Bây giờ loại bỏ những nhóm và layer không cần. Đi tới Layer > Delete > Layer và nhấn Yes để xác nhận.

Delete selected layers and groupsDelete selected layers and groupsDelete selected layers and groups

17. Thiết lập vị trí Logo

Chọn nhóm Logo trong bảng Layers. Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 562.5 px và Vertical Position với Y: 338 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set logo positionSet logo positionSet logo position

18. Tạo Background cho Website 

Bước 1

Trước tiên, chọn Tagline Bg layer trong bảng Layers. Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 464.5 px và Vertical Position với Y: 540 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set shape positionSet shape positionSet shape position

Bước 2

Đi tới Layer > Duplicate Layer. Đặt tên layer Website Bg và nhấn OK.

Duplicate layer to website bgDuplicate layer to website bgDuplicate layer to website bg

Bước 3

Đi tới Edit > Transform Path và chọn Flip Horizontal.

Flip horizontalFlip horizontalFlip horizontal

Bước 4

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 660.5 px và Vertical Position với Y: 540 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set website bg positionSet website bg positionSet website bg position

Bước 5

Chọn cả hai Website Bg và Address Bg trong bảng Layers. Nhấn Control-E hoặc đi tới Layer và chọn Merge Shapes.

Merge selected shapesMerge selected shapesMerge selected shapes

Bước 6

Bây giờ chọn công cụ Rectangle Tool (U). Nhấn Path Operations và chọn Merge Shape Components.

Merge shape componentsMerge shape componentsMerge shape components

19. Cách tạo trang trí nền

Bước 1

Chọn Address Bg layer trong bảng Layers và đi tới Layer > Rename Layer. Đặt tên layer này Left và nhấn Enter.

Rename address bg to leftRename address bg to leftRename address bg to left

Bước 2

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: -94 px và Vertical Position với Y: 540 px. Nhấn Enter 

Set left layer positionSet left layer positionSet left layer position

Bước 3

Chọn công cụ Rectangle Tool (U). Nhấn Path Operations và chọn Subtract Front Shape. Bây giờ vẽ một hình chữ nhật chồng lên phần hình thừa.

Trim excess shapeTrim excess shapeTrim excess shape

Bước 4

Với công cụ Rectangle Tool (U) vẫn được chọn, hãy bấm Path Operations and select Merge Shape Components để hoàn thành trang trí.

Merge shape componentsMerge shape componentsMerge shape components

Bước 5

Đi tới Layer > Duplicate Layer. Đặt tên layer này Right và nhấn OK.

Duplicate layer to rightDuplicate layer to rightDuplicate layer to right

Bước 6

Đi tới Edit > Transform Path và chọn Flip Horizontal.

Flip horizontalFlip horizontalFlip horizontal

Bước 7

Chọn công cụ Move Tool (V) từ Toolbar. Giữ Control và chọn cả hai Right và Background layer trong bảng Layers. Bây giờ ấn Align right edges trên Options Toolbar.

Select layers and align right edgesSelect layers and align right edgesSelect layers and align right edges

20. Tạo Text Layer cho Website 

Bước 1

Chúng ta sẽ được tạo một text layer mới với Details group. Trước tiên, chọn Details Group trong bảng Layers.

Select details groupSelect details groupSelect details group

Bước 2

Tiếp theo, chọn Center Text trong bảng Paragraph. Trong bảng Character, thiết lập Font thành Lato, Font Style thành Regular, Font Size thành 6 ptLeading là Auto, Color với C:0 M:0 Y:0 K:0 và nhấn OK.

Set website character and paragraph stylesSet website character and paragraph stylesSet website character and paragraph styles

Bước 3

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T)Click vào hình Website Background và nhập vào www.website.com vào text box. Nhấn Control-Enter để xác nhận.

Create website text layerCreate website text layerCreate website text layer

Bước 4

Hãy thiết lập style khác cho từ website. Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T)Vị trí chuột bên phải trên website và double-click để chọn. Trong bảng Character, thiết lập Font Style thành Black, Color với C:0 M:20 Y:80 K:0 và ấn OK. Nhấn Control-Enter để áp dụng các thay đổi.

Select text and change character stylesSelect text and change character stylesSelect text and change character styles

Bước 5

Nhấn Control-T hoặc đi tới Edit > Free Transform Path. Thiết lập Horizontal Position với X: 563 px và Vertical Position với Y: 540 px. Nhấn Enter hai lần để xác nhận.

Set website positionSet website positionSet website position

Tuyệt vời! Danh thiếp đã hoàn thành

Làm tốt lắm! Bạn đã hoàn thành bài hướng dẫn. Bây giờ, bạn đã học cách để tạo và biến đổi hình dạng, tạo ra định dạng văn bản đơn giản và sử dụng tùy chỉnh hình dạng thúc đẩy cách thiết kế danh thiếp.

Modern business card completedModern business card completedModern business card completed

Nhưng đừng dừng ở đây.

Hãy làm chủ nó và sử dụng các kỹ năng bạn đã học để thiết kế những thiết kế yêu cầu cao hơn nữa. Nếu bạn cần những ý tưởng hoặc nguồn cảm hứng, hãy tìm đến bộ sưu tập các danh thiếp của tôi.

Bạn đang cần một danh thiếp ngay? Đơn giản hãy tải và có ngay ba danh thiếp khác nhau từ thiết kế của tôi 4 in 1 Business Card Bundle trên GraphicRiver.

Modern business card bundleModern business card bundleModern business card bundle
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads